TimeMint Settings
Search…
⌃K

กำหนดวันหยุดประจำปีองค์กร

กำหนดวันหยุดประจำการทำงานเมื่อเริ่มปีใหม่ การกำหนดวันหยุดประจำปีองค์กร(บริษัท) ต้องกำหนดไม่ต่ำกว่า 13 วัน รวมวันแรงงาน
1.ไปที่เมนู “วันหยุดประจำปี”
2.เลือกไปที่ปีการทำงานใหม่ เลือกวันหยุดที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้ง 13 วัน หรือมากกว่านั้น 3.ระบุชื่อวันหยุด 4.กดบันทึกวันหยุดประจำปี สำหรับปีการหน้างานใหม่
5.กด “ตกลง” เพื่อทำการบันทึก