คืนค่าวันลาเริ่มต้น

เป็นการคืนค่าวันลาคงเหลือทั้งหมดที่พนักงานใช้ไปตลอดปีของการลาทุกประเภทให้เป็นค่าวันลาต่อปีของประเภทนั้นๆ

การคืนค่าวันลาของพนักงานทั้งบริษัท

ก่อนการทำการคืนค่าการใช้งานแนะนำให้ผู้ใช้งานนั้น Backup ข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนการคืนค่าวันลา

1.Export วันลาคงเหลือของพนังกานก่อนการคืนค่าวันลา

2.Export ประวัติการลาของพนักงานก่อนการคืนค่าวัน

คลิกดูวิธีการ Backup ข้อมูล

นอกจากการ Backup ข้อมูลการลาแล้ว ยังต้องตรวจสอบรายการต่อไปนี้ต่อ

1.ประเภทการลานั้น คุณได้กำหนดให้ยกยอดได้หรือไม่

2.การลาประเภทนั้น เพิ่มวันลา ณ ปีปฏิทินใหม่ หรือ ให้สิทธิ์ตลอดอายุงานหรือไม่

วิธีการคืนค่าวันลาให้พนักงาน

เลือก ไอคอน "คืนค่าวันลาเริ่มต้น"

กดไปที่ปุ่ม “คืนค่าวันลาคงเหลือทั้งหมด” มีผลต่อพนักงานทั้งบริษัท

ยืนยันคืนค่าวันลาทั้งหมด กดไปที่ปุ่ม “ยกเลิก” หรือ “ตกลง”

การคืนค่าวันลาของพนักงานรายบุคคล

ระบบจะเเสดงรายชื่อพนักงานที่สามารถคืนค่าวันลาได้

เลือกพนักงานที่ต้องการคืนค่าวันลา ไปที่ปุ่ม “คืนค่าวันลารายบุคคล”

ยืนยันคืนค่าวันลาทั้งหมด กดไปที่ปุ่ม “ยกเลิก” หรือ “ตกลง”

เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเเสดงเเทบสีเขียว “สำเร็จ! คืนว่าวันลาทั้งหมด สำเร็จ