วิธีการขอทำงานล่วงเวลา โอที

เลือกเมนู “ขอทำงานล่วงเวลา”
ระบุประเภทรายการ
เลือกช่วงทำงาน ก่อนเวลาทำงาน/ในเวลาทำงาน/หลังเวลาทำงาน
เลือกประเภทของวัน วันทำงานปกติ/วันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดประจำปี/กำหนดเอง
ระบุรายละเอียดของรายการ วันที่ขอรายการทำงานล่วงเวลา เวลาที่ต้องการทำงาน และเหตุผลในการทำโอที
กดตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูล
บันทึกรายการสำเร็จกด ตกลง
รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล