วิธีการขอทำงานล่วงเวลา โอที

ระบุประเภทรายการ

เลือกช่วงทำงาน ก่อนเวลาทำงาน/ในเวลาทำงาน/หลังเวลาทำงาน

เลือกประเภทของวัน วันทำงานปกติ/วันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดประจำปี/กำหนดเอง

ระบุรายละเอียดของรายการ วันที่ขอรายการทำงานล่วงเวลา เวลาที่ต้องการทำงาน และเหตุผลในการทำโอที

กดตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูล

บันทึกรายการสำเร็จกด ตกลง

รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

Last updated