วิธีการลาต่างๆในระบบ TimeMint

เลือก “เพิ่มบันทึกการลา”
ตรวจสอบวันลาคงเหลือก่อนทำการลา
เลือก ประเภทรายการลาที่ต้องการ
ระบุรายละเอียดการลา วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการลา เหตุผลในการลา
ตรวจสอบรายละเอียดการลาก่อน “บันทึก” รายการ
เมื่อบันทึกรายการเรียนร้อยแล้วกด “ตกลง”
เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล