วิธีเข้าสู่ Application TimeMint (สีเขียว) สำหรับพนักงาน

1.เลือกวิธีเข้าสู่ระบบ

1.1 เข้าสู่ระบบด้วย USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล
USERNAME : รหัสบริษัท@รหัสพนักงาน PASSWORD : เบอร์โทรศัพท์
2. QR Code ประจำตัวพนักงานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล ให้พนักงานสเเกนป้าย QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ
3.กด “ตกลง” เพื่อขออนุมัติอุปกรณ์เพื่อใช้งาน TimeMint
4.รอการอนุมัติอุปกรณ์จากฝ่ายบุคคลเมื่อได้รับการอนมุัติอุปกรณ์แล้วกดลองอีกครั้งเพื่อเข้าสู่เเอป TimeMint (สีเขียว) สำหรับพนักงาน
5.พนักงานจะสามารถเข้าสู่เเอป TimeMint ได้ เพื่อทำรายการต่างๆ