วิธีการขอใช้เเผนหยุด

เลือก เพิ่มบันทึกการลา

เลือก “เพิ่มบันทึก”

เลือกรายการลา “เเผนหยุด”

ระบุรายการ ประเภทของเวลา ลาเป็นวัน/ลาเป็นชั่วโมง

ตรวจสอบ รายละเอียดการขอเเผนหยุด และเหตุผล

ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก

รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

Last updated