วิธีการขอใช้เเผนหยุด

เลือก เพิ่มบันทึกการลา
เลือก “เพิ่มบันทึก”
เลือกรายการลา “เเผนหยุด”
ระบุรายการ ประเภทของเวลา ลาเป็นวัน/ลาเป็นชั่วโมง
ตรวจสอบ รายละเอียดการขอเเผนหยุด และเหตุผล
ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก
รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล