วิธีการเพิ่มพิกัดสถานที่

เลือก “เพิ่มพิกัดสถานที่ใหม่”
บันทึกภาพถ่ายสถานที่
กดใช้ภาพถ่าย
เลือก “รายละเอียด”
พิมพ์ชื่อสถานที่ใหม่
กด “เพิ่ม”
กดบันทึกเวลาทำงาน