วิธีการปรับปรุงเวลาทำงาน
เลือก “การปรับปรุงเวลาทำงาน”
เลือกวันที่ ต้องการปรับปรุงเวลาทำงาน
เลือก “เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา”
ระบุ เวลาทำงานที่ต้องการปรับปรุงพร้อมเหตุผลในการปรับปรุงเวลาทำงานและกดบันทึก
บันทึกรายการเรียบร้อยแล้วกดตกลง
รอการอนุมัติรายการปรับปรุงเวลาจากหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคล
Last modified 1yr ago
Copy link