TimeMint Settings
Search…
⌃K

สร้างโปรไฟล์มาตรฐาน

คือการสร้างรูปแบบเวลาเข้า-ออกงานขององค์กร อย่างเช่น พนักงานออฟฟิศ มีรูปแบบการเข้างานเวลา 8:00-18:00 น. วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์อาทิตย์ หรือ พนักงานฝ่ายผลิต มีรูปแบบการเข้างานเวลา 8:00-17:00 น.
 • เลือก icon “โปรไฟล์มาตรฐาน”
 • เพิ่มโปรไฟล์ใหม่
 • กำหนดชื่อโปรไฟล์พนักงาน
 • กำหนดเวลาเข้า - ออกงาน
 • กำหนดเงื่อนไข “การเข้างานเกินเวลา”
  • - นับสายตั้งแต่นาทีเเรก
  • - อนุโลมไม่เกินเวลาที่กำหนด
  • - เวลาเข้างานแบบยืดหยุ่น
 • กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์
 • รูปแบบวันลาหยุดชดเชย
 • กำหนดสิทธิวันลาที่ได้พนักงานได้รับ
*ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์เริ่มใช้การลาได้
 • วันเเรกที่เร่ิมทำงาน
 • วันเเรกที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ
*ยกยอดสะสมวันลาที่เหลืออยู่ ณ ปลายปี?
อนุญาตให้พนักงานยกยอดวันลาสะสมคงเหลือเพื่อไปรวมกับปีหน้า
เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล” แล้วก็กด “บันทึกข้อมูล”